Политика за поверителност

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Фондация “ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА” (наричана по-долу за краткост “Администратор”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.  

Настоящето има за цел да Ви информира за всички аспекти на обработка на личните Ви данни от страна на Фондация “ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА” и за правата, които имате във връзка с тази обработка:  

Информация относно АДМИНИСТРАТОРА, който обработва личните Ви данни: Наименование: фондация „ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА“
БУЛСТАТ:160082202
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Отец Пайсий “ № 5
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Отец Пайсий “ № 36
Телефон: 0885 78 73 06 E-mail: assistant@openarts.info; oaf-files@openarts.info
Уебсайт:  http://openarts.info  

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни: Наименование: Комисия за защита на личните данни – Република България:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
GPS координати: N 42.668839    E 23.377495
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg  

I. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни  

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта http://openartfiles.bg/bg, създаване на профили на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно, въз основа на следните основания:   Изрично получено съгласие от Вас; Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас; Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;  

II. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни  

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайта http://openartfiles.bg/bg, за създаването на профили, включително за следните цели:   представяне пред обществеността защита на информационната сигурност;  

(2) Ние спазваме следните принципи при обработка на Вашите лични данни:   законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.  

III. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява администраторът  

Чл. 3. Администраторът извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:   Създаване на профили – целта на тази операция е включването Ви след изрично писмено съгласие в базата данни на сайта  http://openartfiles.bg/bg Оповестяване пред обществеността на профилите, чрез промотиране на сайта http://openartfiles.bg/bg

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация при осъществяване на своята дейност:   идентификационни данни – имена,  гражданство, място на работа- ако е посочено; данни за контакт – e‐mail адрес, номер на стационарен, мобилен телефон; друга информация като предпочитан начин и език на комуникация;  

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:   разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Аминистраторът не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.  

IV. Срок на съхранение на личните Ви данни  

Чл. 5. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срока, указан в приложимите нормативни разпоредби. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Чл. 6. Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора.  

V. Предаване на Вашите лични данни за обработване  

Чл. 7.

(1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.  

VI. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни   Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни  

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.   Право на достъп  

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.  

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.   Право на коригиране или попълване  

Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Администратора.  

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)  

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:   личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Администраторът ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация: информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане по имейл до Администратора.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.  

Право на ограничаване  

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси. Право на преносимост  

Чл. 13. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.  

Право на получаване на информация  

Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.  

Право на възражение  

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.  

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни  

Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 (2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Етично използване и премахване на изображения:

През дългогодишната работа сайтът прилага множество различни изображения и източници. Страницата не претендира за авторски права над използваните визуални материали. При откриване на нередност в представянето на авторско право, моля, свържете се с екипа и изображението ще бъде премахнато. Сайтът запазва правото си да промени, редактира и изтрие конкретни страници, снимкови материали, илюстрации и други изображения в случай на конфликт с авторското право, без да бъде търсена съдебна или друг тип отговорност от екипа.

Тази страница не е комерсиална, не продава и не е свързана с търговски дейности.